SCSC JO-ANMÄLER FLERA INSTANSER

SCSC anmäler Växjö tingsrätts mark- och miljödomstol, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstol, Svea hovrätt och Mark- och Miljööverdomstolen har gett tillstånd att släppa ut förorenat lakvatten i Mörrums ån, detta i ett Natura 2000 område utan att verka veta vilka förorenade ämnen som finns i lakvattnet från en gammal soptipp. Att ge tillstånd utan att verka ha all fakta i beslutsunderlaget gör att miljödomstolen kan ifrågasättas om de i detta ärende besuttit erforderlig kompetens. Tillståndet som givits kommer med allra största sannolikhet leda till skada för både växt som djurlivet där bl.a. laxen har stor betydelse som inkomstkälla för flertalet näringsidkare.

Försiktighetsprincipen borde varit gällande och avgörande, vilket istället hade inneburit att man inte kunnat ge tillstånd till utsläpp när man inte till fullo vet effekterna, vare sig nu eller i framtiden.

Mörrumsån är unik vad gäller sportfiske i Sverige och internationellt. Urklipp från laxens hus i Mörrum “Mörrums Kronolaxfiske drivs som en sportfiskedestination sedan 1941 när den dåvarande Fiskmästaren Gunnar Johansson började utveckla det som vi idag stolt kan kalla Sveriges kronjuvel i Sportfiskesammanhang och ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske.”

Flera parter var emot detta givna tillstånd, bl.a. Länsstyrelsen i Blekinge, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Sveaskog Förvaltnings AB  och Ålfonden.

Länk till anmälan: JO-anmälan 2018-06-27

 

För mer information kontakta:

KJELL ANDERSSON
Tel. 0704-912484
kjell@coastandseacenter.se

ERIK SKOG
erik@coastandseacenter.se