UPPTÄCKA

BEVARA

LÄRA

FÖRSTÅ

Vem är Swedish Coast and Sea Center?

SCSC är en ideell och allmännyttig förening. SCSC står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen. SCSC verkar för att få alla intressenter d.v.s. stat, kommun, landsting, näringsliv och alla medborgare och turister att förstå viktigheten av att allt vi gör i vårt kust- och havsområde, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Vår Vision

Vår vision är att uppnå ekologiskt hållbara hav och kuster med ett väl bevarat kulturarv.

Med kulturarv menas marina fornlämningar som skeppsvrak, flygplansvrak, äldre hamnlägen, farledsspärrar, ankringsrösen, kar, äldre fiske- och fångstanläggningar, stenåldersboplatser och andra lämningar som levandegör historiska händelser.

Varför?

Tanken är att SCSC skall vara ett naturligt kunskapscentrum för Sveriges kuster och hav. Vidare skall SCSC bedriva en aktiv verksamhet för att upptäcka och bevara det som finns i och runt om våra kuster och hav. Föreningen skall också aktivt medverka till att identifiera eventuella hotbilder genom aktiv forskning och studier. Med den samlade kunskapen skall SCSC bedriva informations- och utbildningsverksamhet inom bland annat Arkeologi, Biologi och Geologi.