Södra hamnbassängen, Landskrona.

Hur mycket gift läcker ut från Landskrona hamn till Öresund?

Vi har den senaste tiden läst och hört om den förorenade marken på Befesa ScanDust AB:s tomt. Enligt Helsingborgs Dagblad så har Länsstyrelsen beslutat om krav som bolaget måste åtgärda, bland annat:

  • Redovisa vilka åtgärder som vidtagits och ska vidtas för att förhindra avrinning till granntomter eller till öppet vatten.
  • Se till att anslutningar till det kommunala dagvattennätet är pluggade.
  • Se till att spillvattenbrunnar i produktionslokaler är pluggade så att inte föroreningar når reningsverket.
  • Ytterligare ett krav var att om vattenreningen inte var igång senast fredag skulle företaget bli tvunget att transportera bort förorenat vatten till en godkänd mottagare.

Länsstyrelsen rapporterar 2016-12-30 att Zinkslammet på Befesa ScanDust i Landskrona ska samlas ihop och den 10 januari inleds en utlastning till Tyskland. Därefter ska hela anläggningen rengöras.

Var tar föroreningarna vägen när det regnar, ut i Öresund?

Om Befesa ScanDust har spillvattenbrunnar på sitt industriområde som leder direkt ut i havet måste även dessa pluggas.

Hur mycket tungmetaller har redan förorenat Öresund? Hur mycket tung-metaller och cyanid finns det redan i södra hamnbassängen i Landskrona?

Redan 1988, för 29 år sedan, fanns det extremt höga halter av tungmetaller och den ytterst giftiga cyaniden i hamnen. Prover finns tagna av slam inne i dagvattenröret från Befesa ScanDusts industriområde.

Tabell Landrskrona hamn

En undersökning av bottensediment av 15 Bottenkärnor från södra hamnbassängen genom-fördes i Landskrona hamn 1992. Analysresultaten visar entydigt att bottensedimenten inom provtagningsområdet i hamnen innehåller avsevärda mängder tungmetaller. Halterna är i de flesta fall mycket höga och överstiger för flertalet av metaller de alarmhalter som SNV angivet (Allmänna råd 85:4 ) för att klassa massorna som kraftigt förorenade och miljöfarliga. Högst värden uppvisar arsenik, kvicksilver, kadmium och bly. Det är för övrigt ingen större skillnad mellan analysresultaten på djupet (30-50 cm) och i ytan. I vissa fall är halterna högre i de djupare delarna.

För att bättre förstå den rådande situationen med förorenad mark i anslutning till Scandust industriaktiviteter bör man även undersöka de marina sedimenten i hamnbassängen och läckaget ut till Öresund. Borde inte Landskrona kommun införa fiskeförbud i hamnen för att inte kommuninnevånarna skall riskera att äta förgiftad fisk.

Nu efter den senaste upptäckten av höga halter på land bör också den södra hamnbassängen med Lundåkra hamnen ingå i dessa undersökningar.

Kjell Andersson
kjell@coastandseacenter.se
Tel: 070-491 24 84